authors_journals

Actions

Export context as csv Export context as json Export all concepts Find a concept

Description

Authors which published in certain journals in years 2005 and 2006

Objects 23

 • Ricardo Jardim-Gonçalves
 • Masaki Emoto
 • Yi-Kuan Lee
 • Chih-Hsing Chu
 • Weiming Shen
 • António Grilo
 • Peifu Gu
 • Qi Hao
 • Masayuki Sugawara
 • Lihui Wang
 • Y. K. Jung
 • Leah Epstein
 • S. H. Kim
 • Kenichiro Masaoka
 • Jing-Rong Li
 • Denghui Xu
 • Yu-Ming Chang
 • B. K. Kang
 • S. Y. Soh
 • J. W. Seo
 • Zhenbo Deng
 • Chien-Yu Lin
 • Jing Xiao

Attributes 4

 • Displays
 • IJIEM
 • Computers in Industry
 • Acta Inf.

Conditions 2

 • 2005
 • 2006

Incidences 56

 • Ricardo Jardim-Gonçalves - IJIEM - 2005
 • Masaki Emoto - Displays - 2005
 • Yi-Kuan Lee - Displays - 2005
 • Yi-Kuan Lee - Acta Inf. - 2005
 • Chih-Hsing Chu - Computers in Industry - 2005
 • Weiming Shen - Computers in Industry - 2005
 • António Grilo - IJIEM - 2005
 • Peifu Gu - Displays - 2005
 • Qi Hao - Computers in Industry - 2005
 • Masayuki Sugawara - Displays - 2005
 • Masayuki Sugawara - IJIEM - 2005
 • Lihui Wang - Computers in Industry - 2005
 • Y. K. Jung - Displays - 2005
 • Leah Epstein - Acta Inf. - 2005
 • S. H. Kim - Displays - 2005
 • Kenichiro Masaoka - Displays - 2005
 • Jing-Rong Li - Computers in Industry - 2005
 • Denghui Xu - Displays - 2005
 • Yu-Ming Chang - Displays - 2005
 • Yu-Ming Chang - Acta Inf. - 2005
 • B. K. Kang - Displays - 2005
 • B. K. Kang - Computers in Industry - 2005
 • S. Y. Soh - Displays - 2005
 • J. W. Seo - Displays - 2005
 • Zhenbo Deng - Displays - 2005
 • Zhenbo Deng - Computers in Industry - 2005
 • Chien-Yu Lin - Displays - 2005
 • Jing Xiao - Displays - 2005
 • Ricardo Jardim-Gonçalves - Computers in Industry - 2006
 • Masaki Emoto - Displays - 2006
 • Yi-Kuan Lee - Displays - 2006
 • Chih-Hsing Chu - IJIEM - 2006
 • Chih-Hsing Chu - Computers in Industry - 2006
 • Weiming Shen - Computers in Industry - 2006
 • António Grilo - Computers in Industry - 2006
 • Peifu Gu - Displays - 2006
 • Peifu Gu - IJIEM - 2006
 • Qi Hao - Computers in Industry - 2006
 • Masayuki Sugawara - Displays - 2006
 • Lihui Wang - Computers in Industry - 2006
 • Y. K. Jung - Displays - 2006
 • Leah Epstein - Computers in Industry - 2006
 • Leah Epstein - Acta Inf. - 2006
 • S. H. Kim - Displays - 2006
 • S. H. Kim - Computers in Industry - 2006
 • Kenichiro Masaoka - Displays - 2006
 • Kenichiro Masaoka - Computers in Industry - 2006
 • Jing-Rong Li - Computers in Industry - 2006
 • Denghui Xu - Displays - 2006
 • Yu-Ming Chang - Displays - 2006
 • B. K. Kang - Displays - 2006
 • S. Y. Soh - Displays - 2006
 • J. W. Seo - Displays - 2006
 • Zhenbo Deng - Displays - 2006
 • Chien-Yu Lin - Displays - 2006
 • Jing Xiao - Displays - 2006

Concepts 18

  • Attributes:
  • Lock
  • Computers in Industry
  • Acta Inf.
  • Attributes:
  • Lock
  • Displays
  • IJIEM
  • Computers in Industry
  • Acta Inf.
  • Attributes:
  • Lock
  • Displays
  • IJIEM
  • Objects:
  • Lock
  • Chih-Hsing Chu
  • Peifu Gu
  • Objects:
  • Lock
  • Chih-Hsing Chu
  • Attributes:
  • Lock
  • IJIEM
  • Computers in Industry
  • Objects:
  • Lock
  • Chih-Hsing Chu
  • Weiming Shen
  • Qi Hao
  • Lihui Wang
  • Jing-Rong Li
  • Attributes:
  • Lock
  • Computers in Industry
  • Objects:
  • Lock
  • S. H. Kim
  • Kenichiro Masaoka
  • Attributes:
  • Lock
  • Displays
  • Computers in Industry
  • Objects:
  • Lock
  • Ricardo Jardim-Gonçalves
  • Chih-Hsing Chu
  • Weiming Shen
  • António Grilo
  • Qi Hao
  • Lihui Wang
  • Leah Epstein
  • S. H. Kim
  • Kenichiro Masaoka
  • Jing-Rong Li
  • Attributes:
  • Lock
  • Computers in Industry
  • Objects:
  • Lock
  • Masaki Emoto
  • Yi-Kuan Lee
  • Peifu Gu
  • Masayuki Sugawara
  • Y. K. Jung
  • S. H. Kim
  • Kenichiro Masaoka
  • Denghui Xu
  • Yu-Ming Chang
  • B. K. Kang
  • S. Y. Soh
  • J. W. Seo
  • Zhenbo Deng
  • Chien-Yu Lin
  • Jing Xiao
  • Objects:
  • Lock
  • Ricardo Jardim-Gonçalves
  • Masaki Emoto
  • Yi-Kuan Lee
  • Chih-Hsing Chu
  • Weiming Shen
  • António Grilo
  • Peifu Gu
  • Qi Hao
  • Masayuki Sugawara
  • Lihui Wang
  • Y. K. Jung
  • Leah Epstein
  • S. H. Kim
  • Kenichiro Masaoka
  • Jing-Rong Li
  • Denghui Xu
  • Yu-Ming Chang
  • B. K. Kang
  • S. Y. Soh
  • J. W. Seo
  • Zhenbo Deng
  • Chien-Yu Lin
  • Jing Xiao
  • Objects:
  • Lock
  • Yi-Kuan Lee
  • Yu-Ming Chang
  • Attributes:
  • Lock
  • Displays
  • Acta Inf.
  • Objects:
  • Lock
  • Yi-Kuan Lee
  • Leah Epstein
  • Yu-Ming Chang
  • Objects:
  • Lock
  • Masayuki Sugawara
  • Attributes:
  • Lock
  • Displays
  • IJIEM
  • Objects:
  • Lock
  • Ricardo Jardim-Gonçalves
  • António Grilo
  • Masayuki Sugawara
  • Objects:
  • Lock
  • B. K. Kang
  • Zhenbo Deng
  • Attributes:
  • Lock
  • Displays
  • Computers in Industry
  • Objects:
  • Lock
  • Chih-Hsing Chu
  • Weiming Shen
  • Qi Hao
  • Lihui Wang
  • Jing-Rong Li
  • B. K. Kang
  • Zhenbo Deng
  • Attributes:
  • Lock
  • Computers in Industry
  • Objects:
  • Lock
  • Ricardo Jardim-Gonçalves
  • Masaki Emoto
  • Yi-Kuan Lee
  • Chih-Hsing Chu
  • Weiming Shen
  • António Grilo
  • Peifu Gu
  • Qi Hao
  • Masayuki Sugawara
  • Lihui Wang
  • Y. K. Jung
  • Leah Epstein
  • S. H. Kim
  • Kenichiro Masaoka
  • Jing-Rong Li
  • Denghui Xu
  • Yu-Ming Chang
  • B. K. Kang
  • S. Y. Soh
  • J. W. Seo
  • Zhenbo Deng
  • Chien-Yu Lin
  • Jing Xiao
  • Attributes:
  • Lock
  • Displays
  • IJIEM
  • Computers in Industry
  • Acta Inf.